NOTULEN

I. NAAM ZETEL.

 

 

 

              Art. 1.

 

In 1951 werd een fotoclub opgericht onder de benaming "FOTOCLUB REFLEX ZOTTEGEM"

 

Art. 2

 

De zetel is gevestigd te Zottegem

 

II. VOORWERP.

 

 

 

              Art. 3.

 

De club stelt zich als doel de amateur-fotografie als culturele activiteit te verspreiden en de beoefening ervan als creatieve vorm van vrijetijdsbesteding te bevorderen.

 

Art. 4.

 

De vereniging is noch ideologisch noch commercieel gericht. Dit sluit niet uit dat elk lid zijn kennis ten dienste mag stellen van of deelnemen aan activiteiten van verenigingen die wel een ideologische of commerciële strekking hebben. Dit gebeurt dan uitsluitend ten persoonlijke titel. De club wordt er in geen geval bij betrokken.

 

III. DUUR.

 

               Art. 5.

 

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

 

IV. LEDEN.

 

 

 

              Art. 6.

 

Het aantal leden is onbeperkt. Het mag nochtans niet minder dan 5 bedragen.

 

Art. 7.

 

a. Ieder, die de volle leeftijd van zestien jaar bereikt heeft, kan lid worden

 

b. Door het persoonlijke schrijven van de woorden, "gelezen en goedgekeurd", het naamtekenen en dagtekenen van de door de secretaris bijgehouden statuten en het betalen van de jaarlijkse lidschapsbijdrage wordt men effectief lid van de vereniging.

 

c. Wanneer in volgende en vorige artikels gesproken wordt over "lid" gaat het steeds om effectief lid.

 

d. Alleen effectieve leden kunnen deelnemen aan bestuursverkiezingen of stemmingen over andere te nemen beslissingen.

 

e. Elk lid kan te allen tijde zijn lidmaatschap opzeggen zonder echter enige aanspraak te kunnen maken op de terug betaling van lidgeld of de betaling van andere vergoedingen van gelijk welke aard.

 

f. Elk lid mag tevens lid zijn van gelijk welke andere foto- of diaclub. Wanneer het betrokken lid in een andere club een bestuursfunctie bekleedt, wordt het bestuur hiervan in kennis gesteld.

 

g. Te allen tijde zal een jeugdafdeling opgericht kunnen worden. Hiervoor vervalt de leeftijdsbeperking. De jeugdafdeling blijft echter onder de bevoegdheid van het algemene bestuur.

 

V. SCHORSING EN UITSLUITING.

 

               Art. 8.

 

Een lid kan voor kortere of langere tijd geschorst of definitief uitgesloten worden, om volgende redenen:

 

Misbruiken van de club met- of om commerciële redenen.

 

Misbruiken van de clubnaam.

 

Hinderen van de clubwerking.

 

Niet uitvoeren van aanvaarde taken.

 

Beschadigen van clubmateriaal en weigeren tot betaling van de schade.

 

Ontvreemden van clubgelden.

 

Zich niet meerleggen bij het door het bestuur opgesteld huishoudelijke reglement i.v.m. salon, clubwedstrijd, enz…

 

Art. 9.

 

De schorsing- of uitsluitingsprocedure wordt ingeleid door minstens drie bestuursleden.

 

Art. 10.

 

Een lid dat met schorsing of uitsluiting bedreigd wordt kan steeds zichzelf verdedigen, of zich door twee of meer leden laten verdedigen voor het bestuur.

 

Art. 11.

 

Indien het om een bestuurslid gaat vervalt automatisch zijn functie gedurende de proceduretijd. Ingeval van uitsluiting wordt het mandaat bij de eerstvolgende bestuursverkiezing herkozen.

 

Art. 12.

 

De beslissing tot schorsing en tot uitsluiting wordt genomen door de algemene vergadering.

 

VI. BIJDRAGE.

 

                Art.13.

 

De jaarlijkse bijdrage wordt elk jaar vastgesteld door de statutaire vergadering.

 

VII. VERGADERINGEN.

 

ALGEMENE VERGADERING.

 

Art. 14.

 

De statutaire vergadering kan statutair of buitengewoon zijn.

 

 

 

a.De statutaire algemene vergadering.

 

            Art. 15.

 

De statutaire algemene vergadering vergadert éénmaal per jaar, en dit op de laatste veertiendaagse vergadering van het clubjaar. De leden worden door de secretaris ten laatste acht dagen voor de vergadering schriftelijk uitgenodigd.

 

Art. 16.

 

De vergadering wordt steeds als voltallig beschouwd, ongeacht het aantal aanwezige leden, en neemt geldige beslissingen met een twee derden meerderheid der aanwezige leden.

 

Art. 17.

 

Tot de bevoegdheden van de statutaire vergadering behoren:

 

(a) Het verkiezen van het bestuur.

 

(b) Goedkeuren van de rekeningen.

 

(c) Het goedkeuren van de begroting.

 

(d) Het vaststellen van de jaarlijkse bijdrage.

 

(e) Het goedkeuren van het activiteitenverslag.

 

(f) Het wijzigen van de statuten.

 

 

 

b. De buitengewone algemene vergadering.

 

Art. 18.

 

De buitengewone algemene vergadering vergadert:

 

· Telkens minstens één vierde der leden erom vragen.

 

· Telkens als het bestuur het nodig acht.

 

Art. 19.

 

Deze vergadering wordt als voltallig beschouwd wanneer twee derden der leden aanwezig is. Ligt de opkomst der leden lager, dan nodigt de secretaris binnen de drie dagen uit tot een nieuwe vergadering die zal plaats hebben ten laatste veertien dagen na de eerste vergadering. Ze wordt dan ongeacht het aantal aanwezige leden als voltallig beschouwd en neemt geldige beslissingen met een twee derden meerderheid.

 

A. DE GEWONE VERGADERING.

 

Art. 20.

 

De gewone vergadering vergadert om de veertien dagen. Hiervoor worden normaal geen uitnodigingen verstuurd. Een gewone vergadering kan samenvallen met de statutaire of de buitengewone vergadering.

 

In gevallen van heirkracht (b.v. slechte weersomstandigheden, onbeschikbaarheid van het lokaal, enz..) kan een gewone vergadering steeds door het bestuur afgelast worden.

 

 

 

B. DE BESTUURSVERGADERING.

 

Art. 21.

 

Per kwartaal wordt minstens één bestuursvergadering gehouden op de plaats en datum door het bestuur beslist. Ze kan tevens vergaderen op vraag van de voorzitter of van drie bestuursleden.

 

VIII. HET CLUBJAAR.

 

              Art. 22.

 

Het clubjaar begint in september en eindigt in de maand juni van het daarop volgende jaar.

 

Art. 23.

 

Het clubjaar volgt het burgerlijke jaar voor de betaling van het lidgeld, dat voor 1 december betaald moet zijn.

 

IX. HET BESTUUR.

 

              Art. 24.

 

De vereniging wordt bestuurd door zes leden. Deze leden worden verkozen voor een periode van één jaar.

 

Art. 25.

 

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

 

a) De voorzitter

 

b) De ondervoorzitter

 

c) De secretaris

 

d) De penningmeester

 

e) De technische raadgever

 

f) De wedstrijdcommissaris

 

Art. 26.

 

De functie van materiaalmeester is een gecoöpteerde functie.

 

Art. 27.

 

Het algemene bestuur beslist over de functie van materiaalmeester.

 

X. VERKIESBAARHEID EN VERKIEZINGEN.

 

            Art. 28.

 

Wie ten minste één clubjaar lid is, kan zich kandidaat stellen voor de functie van gewoon bestuurslid.

 

Wie ten minste drie clubjaren lid is, kan zich kandidaat stellen voor de functie van voorzitter of ondervoorzitter.

 

De uittredende bestuursleden zijn herkiesbaar mits zij geen mondeling of schriftelijk ontslag indienen.

 

Indien er voor een bepaalde functie geen kandidaat is, kan de samenstelling van het bestuur gewijzigd worden.

 

Wanneer na een eerste stemronde geen tweederden meerderheid achter één kandidaat staat, kan de voorzitter of de uittredende voorzitter de kandidaten met het laagste aantal stemmen voor de volgende ronde elimineren. Indien na drie stemronden geen twee derden meerderheid bereikt wordt, is de gewone meerderheid voldoende.

 

Art. 29.

 

De secretaris organiseert de verkiezingen, en is met de uittredende voorzitter verantwoordelijk voor het goede verloop ervan.

 

Art. 30.

 

Het bestuur wordt verkozen op de laatste veertiendaagse tevens statutaire vergadering van het clubjaar. ( art. 22 )

 

XI. BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUUR.

 

              Art. 31.

 

Het bestuur draagt de verantwoordelijkheid voor de diverse activiteiten.

 

Art. 32.

 

Na onderling overleg worden de taken, die de leiding en de goede werking van de club aanbelangen, onder de bestuursleden verdeeld. Voor sommige taken kan ook beroep gedaan worden op de andere leden.

 

Art. 33.

 

Bij eventuele oprichting van een jeugdafdeling maken de bestuursleden ambtshalve ook deel uit van het bestuur van deze afdeling.

 

Art. 34.

 

Alvorens beslissingen te nemen, kan het bestuur steeds een algemene vergadering samenroepen, om er over te laten stemmen.

 

Art. 35.

 

Over financiële aangelegenheden, die de activa van de club overschrijden, wordt slechts geldig beslist door de algemene vergadering.

 

XII. GEWONE EN ABSOLUTE MEERDERHEID.

 

            Art. 36.

 

Alle beslissingen genomen op een statutaire of buitengewone vergadering, dienen genomen te worden in geheime stemming en bij absolute meerderheid, d.w.z. minstens twee derden der stemmen.

 

Art. 37.

 

Alle beslissingen genomen op de veertiendaagse ledenvergadering worden genomen bij gewone meerderheid, d.w.z. minstens de helft plus één van de stemmen.

 

Hier mag geheim of door handopsteking gestemd worden.

 

Art. 38.

 

Wanneer voor beslissingen in beide vergaderingen na drie stemronden geen overeenstemming bereikt wordt, beslist de voorzitter eigenmachtig zonder iemand verantwoording verschuldigd te zijn.

 

Art. 39.

 

Bij meer dan één onthouding beslist eveneens de voorzitter.

 

XIII. ONTBINDING VAN DE VERENIGING.

 

              Art. 40.

 

De vereniging wordt ontbonden, wanneer alle leden hiermee akkoord gaan. Ze is automatisch ontbonden wanneer er minder dan vijf leden overblijven.

 

Art. 41.

 

Bij ontbinding gaan de activa van de vereniging ofwel geheel ofwel gedeeltelijk naar een vereniging met dezelfde doelstellingen, of wordt geheel of gedeeltelijk te gelde gemaakt en verdeeld onder de overblijvende leden.

 

XIV. WIJZIGING DER STATUTEN.

 

              Art. 42.

 

Ieder lid kan steeds een voorstel tot wijziging der statuten indienen, mits dat voorstel door minstens drie andere leden gesteund wordt.

 

Art. 43.

 

Wijzigingen kunnen alleen op de statutaire vergadering of op de bijzondere algemene vergadering gestemd worden.

 

XV. GESCHILLEN.

 

            Art. 44.

 

In al deze gevallen, waarin de statuten niet voorzien, neemt de voorzitter de nodige beslissingen en legt deze ter goedkeuring voor op de eerstkomende bestuursvergadering.

 

XVI. AANSLUITINGEN

 

            Art. 45.

 

De club is aangesloten bij de O.V.U. en het C.v.B.

 

Art. 46.

 

Het bestuur kan iedere aansluiting opheffen, mits inachtneming van de geldende reglementering.

 

 

 

Statuten van 1/9/1980 aangepast op 20/2/2006